Kracht Den Haag > Officieel Privacy Statement

Officieel Privacy Statement

Officieel Privacy Statement Kracht voor jeugd en gezin

Kracht voor jeugd en gezin (hierna: Kracht) biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders en netwerk in Den Haag (Eskamp en Kust – Scheveningen, Loosduinen en Segbroek) en is een samenwerkingsverband tussen Family Supporters, Incluzio, Yoep, impegno en Mentaal Beter. Je hulpverlener(s) is/zijn in dienst van één deze organisaties. Voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk.

Kracht respecteert je privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij de informatieplicht uit vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Algemeen

Dit privacy statement heeft betrekking op:

 • De informatie verzameld door de website van Kracht (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende je bezoek op onze website;
 • De wijze waarop Kracht omgaat met je persoonsgegevens.

 

Scope

Dit privacy statement is van toepassing op het gehele samenwerkingsverband binnen Kracht, en omvat zowel de preventieve-, als basis- en specialistische jeugdhulp die vanuit Kracht wordt aangeboden.

 

Wanneer mag Kracht je persoonsgegevens verwerken?

Kracht verwerkt alleen je persoonsgegevens, als we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Met verwerken bedoelen we het verzamelen; vastleggen; opslaan; wijzigen; opvragen; raadplegen; gebruiken; verstrekken of wissen en vernietigen van je persoonsgegevens. Het inrichten en bijhouden van je dossier valt dus onder de werking van de AVG.

 • Voor de toeleiding tot de jeugdhulpverlening is het verwerken van je persoonsgegevens ‘noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen’ (artikel 6 lid 1e AVG). De gemeente Den Haag heeft Incluzio (onderdeel van het samenwerkingsverband van Kracht) gemandateerd om de toegang tot de jeugdhulp uit te voeren. Zowel Incluzio, als de gemeente Den Haag zijn verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de jeugdhulpverlening is de verwerking van je persoonsgegevens ‘noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust’ (artikel 6 lid 1c AVG). De Jeugdwet is hierbij de wettelijke verplichting. De organisaties, binnen het samenwerkingsverband van Kracht zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 • Incluzio heeft de regie op de toeleiding en jeugdhulpverlening. Dit is ‘noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust’ (artikel 6 lid 1c AVG). Incluzio is tijdens het uitvoeren van haar regie taak verwerkingsverantwoordelijke.
 • In sommige gevallen zal Kracht toestemming aan je vragen om gegevens te verwerken.

 

Met welk specifiek doel verwerkt Kracht jouw persoonsgegevens?

 • De toeleiding naar jeugdhulpverlening;
 • Het bieden van individuele basis – en specialistische jeugdhulpverlening of in groepsverband;
 • Het bieden van preventie bevorderende activiteiten en informatievoorziening;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Casusoverleg tussen de partners van het samenwerkingsverband van Kracht voor jeugd en gezin (zo veel mogelijk anoniem);
 • Rapportage (anoniem) ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en verantwoording richting de gemeente Den Haag.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Preventie, toeleiding en jeugdhulpverlening:

Om jeugdhulp te kunnen bieden stelt Kracht een dossier op met jouw persoonsgegevens (art. 7.3.8 lid 1 Jeugdwet). Hierin verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw contactgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Jouw geslacht en geboortedatum;
 • Jouw Burgerservicenummer (BSN);
 • Identificerende gegevens zoals een cliëntnummer;
 • Gegevens over jouw vergoeding;
 • Jouw gezondheidsgegevens, waaronder jouw fysieke en/of mentale gezondheidsinformatie en de hulpvraag;
 • Audio- en/of video-opnamen, alleen als we dit samen hebben afgesproken.

Gegevens van ouders/verzorgers of andere belangrijke contactpersonen, die we mogelijk verwerken zijn:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres en e-mailadres;
 • Of er sprake is van gezag in verband met besluitvorming;
 • Alles wat we moeten weten om de jeugdige een behandeling of zorg te kunnen bieden, bijv. Gespreksverslagen.
Als je onze website bezoekt
 • Verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen we om onze onlinediensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van je apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.
 • Kan je online contactformulieren invullen en opmerkingen plaatsen en/of vragen stellen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zodat wij jouw aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Communicatie via social media

Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn. Je kunt via social media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om je vragen te beantwoorden, om je deel te kunnen laten nemen aan acties of activiteiten, om de actie of activiteit uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag, of om jouw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: je (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
 • Is het soms nodig om je gegevens te verwerken. Dit doen we om je goed te kunnen ondersteunen en onze hulpverlening te verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over onze dienstverlening of bij een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën kunnen wij persoonsgegevens verwerken en deze analyseren.

 

Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

 Toegang tot jouw dossier hebben:

 • Ouder(s)/verzorger(s). Als je jonger bent dan 16 jaar delen we je gegevens met jouw ouder(s)/verzorger(s). Als je 12 jaar of ouder bent, kan je ons vragen om dit niet te doen. Als je 16 jaar of ouder bent, delen we de gegevens alleen met je ouders als je daarvoor toestemming geeft. Als we niet (zeker) weten wie het gezag over een kind heeft, kunnen we de gegevens van ouder(s)/verzorger(s) controleren bij het gezagsregister.
  Vanaf de aanmelding tot het moment dat een hulpverlener aan jou is toegewezen, heeft het toegangsteam toegang tot je aanmeldgegevens. Het toegangsteam heeft ook bij de evaluatie en eventuele herindicatie toegang tot je dossier.
 • Hulpverleners die direct betrokken zijn bij je hulpverlening. Zijn één of enkele hulpverleners aan jouw hulpverlening toegewezen, dan hebben alleen deze hulpverleners en hun vervanger(s) toegang tot je gegevens. Het is mogelijk dat hulpverleners vanuit één of meerdere samenwerkingspartners van Kracht zijn toegewezen aan je casus. Wij vragen je in dit geval altijd om toestemming.
 • Je aanmelding wordt ter kennisname doorgestuurd naar je huisarts en/of verwijzer.
 • Als, in samenspraak met jou, gekozen wordt voor een onderaannemer, wordt je aanmelding doorgestuurd naar de onderaannemer. Wij vragen je in dit geval altijd om toestemming.
 • Als je gebruik maakt van het eHealth platform Gezondeboel, heeft alleen je hulpverlener toegang tot de gegevens die je deelt. Na afsluiten van de hulpverlening kun je nog wel gebruik maken van het platform, maar kan de hulpverlener niet meer bij jouw gegevens komen.
 • Enkele functioneel beheerders van het systeem.
 • Buiten kantoortijden heeft het Crisis Interventie Team Haaglanden toegang tot jouw dossier in geval van een crisissituatie. Dit is alleen van toepassing op de hulpverlening van Incluzio.

Al deze mensen/organisaties hebben getekend voor geheimhouding en zullen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Met wie mag Kracht mijn persoonsgegevens delen?

Indien je door team toegang wordt doorverwezen naar de hulpverlening binnen Kracht, vragen wij je altijd mondeling toestemming voor het delen van je gegevens met die partij. Na het aflopen van de indicatie wordt je dossier, na jouw mondelinge toestemming, teruggestuurd naar team toegang voor de evaluatie en/of herindicatie.

Is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te delen, buiten de samenwerking van Kracht om, dan vragen wij jou hier vooraf altijd toestemming voor.

In beperkte gevallen mag Kracht, zonder jouw toestemming, je persoonsgegevens delen met:

 • Instanties die hiervoor een wettelijke grondslag hebben, als: de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechtelijke macht en het openbaar ministerie als dat noodzakelijk is voor je veiligheid.
 • Kracht is in sommige gevallen wettelijk verplicht informatie te verstrekken, zoals aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij een calamiteit.
 • Kracht mag je aanmelden bij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Als je jonger bent dan 23 jaar melden wij jou in de Verwijsindex als je hulpverlener de indruk krijgt dat je risico loopt. In de verwijsindex staan alleen jouw naam, adres, geboortedatum en BSN en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de hulpverlener. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je zo goed mogelijk te helpen.
 • De externe klachtencommissie (met jouw toestemming), tuchtcolleges zoals van SKJ/BIG en de Nationale- en Kinderombudsman in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een hulpverlener van Kracht vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor jou of een andere betrokkenen kan voorkomen, kan de medewerker bijvoorbeeld je persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
 • Kracht geeft je persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan de gemeente Den Haag ter controle van de facturering van ons werk of die voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de toegang tot jeugdhulp.
 • Kracht is wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan zowel de zorgverzekeraars als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt deze gegevens in het kader van controle op de ggz-zorg, zodat zorgaanbieders tijdig passende zorg bieden en wachtlijsten in de zorg verminderen. Zorgaanbieders zijn verplicht deze gegevens te verstrekken.
 • Ten behoeve van beleidsdoeleinden worden persoonsgegevens verstrekt aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Kracht vindt het erg belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd en beschermd. Dit doen we onder andere door:

 • Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 • Ervoor te zorgen dat onze medewerkers zijn gescreend en zijn gebonden aan geheimhouding door de wet, beroepscodes of een contract;
 • Onze systemen goed te (laten) beveiligen, bijvoorbeeld door internetverbindingen te beveiligen, 2-factor authenticatie te gebruiken, beveiligd te mailen en door vast te leggen wat er in onze systemen gebeurt. Ons klantregistratie systeem beschikt over een NEN 7510 en een ISO 27001 certificaat en garandeert daarmee de informatiebeveiliging.
 • Blijvend en periodiek aandacht te besteden aan training en bewustwording op dit gebied.
 • In het geval Kracht gebruikmaakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Incluzio in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Kracht bewaart de persoonsgegevens van je toegangs- en hulpverleningsdossier tot minimaal 20 jaar na afloop van de hulpverlening. Nadat dit termijn is afgelopen, zal Kracht je dossier vernietigen. Daarna is het niet meer mogelijk om je dossier bij ons op te vragen. De overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je dossier als je 12 jaar of ouder bent. Als je jonger bent, heb je hiervoor toestemming nodig van je ouders. Als je 16 jaar of ouder bent mag je alle beslissingen zelf nemen, mag je zelf alle dossierverzoeken doen en krijgen jouw ouder(s)/verzorger(s) alleen informatie over jou als je daar toestemming voor geeft. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan je dat aangeven aan je hulpverlener en het formulier voor dossierverzoeken invullen (Dossierverzoek Kracht (zenya.work)).

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen, overleg je dit met je hulpverlener. Ook heb je het recht om gegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Als dat zo is, kan je die toestemming ook altijd weer intrekken. Je hoeft daarvoor geen reden te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van jouw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op je hulpverlening.

Na het controleren van je identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan je verzoek. Blijkt dat je dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij dit termijn verlengen met twee maanden. Kracht zal je hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.

 

Klachten en vragen

Kracht heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor klachten of vragen over het verwerken van je persoonsgegevens kan je, als je er niet uitkomt met je hulpverlener, contact opnemen met de FG via privacy@krachtdenhaag.nl of dataprotection@facilicom.nl. Ook kan je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

Kracht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de website van Kracht gepubliceerd.